Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
„Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Energie AG Bohemia s.r.o. (se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2;  Pobočka České Budějovice: Mánesova 40/4  370 80 České Budějovice) a její dceřiné společnosti ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUASERVIS Rychnov nad Kněžnou.

Platnost a harmonogram soutěže

Soutěž je zahájena jejím vyhlášením na webových stránkách www.doodpadu.cz a to k 19. listopadu 2016. Termín pro přihlášení do soutěže je 16. prosince 2016. Termín odevzdání prací vyprší 31. ledna 2017 ve 00.00 hodin. O výsledcích soutěže budou účastníci informování prostřednictvím webových stránek www.doodpadu.cz a to nejpozději do konce března 2017.

Účastníci soutěže

Soutěž je určena výhradně pro třídní kolektivy 1. až 3. ročníku všech typů středních škol, u osmiletých gymnázií pro studenty kvinty až septimy.

Pravidla soutěže

Zadání

Vytvořte nejlépe v elektronické podobě autorský grafický návrh s motivem „To fakt nevyčistíš“ (např. plakát, billboard, komiks, omalovánky, grafity, malba, kresba apod.).

Podmínky

Každý třídní kolektiv může dodat pouze jednu práci a musí si vybrat jeden z výše uvedených způsobů provedení.

Účastníci odpovídají za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele.

Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit a odstranit jeho dílo ze soutěže.

Účastník soutěže odevzdáním své práce souhlasí s tím, že jeho dílo může pořadatel soutěže užívat k vlastní propagaci a převádí výkon autorských práv na pořadatele soutěže a to teritoriálně a časově neomezeně.

Způsob odevzdání

Pouze elektronickou formou. Účastníci soutěže svou práci nahrají v požadovaném formátu na www.doodpadu.cz.

Parametry pro odevzdávané práce jsou tyto: jpeg s minimálním rozlišením 300 dpi. 

Výhry a podmínky pro získání výher

Účastník soutěže vytvoří dílo podle zadání a odevzdá je v uvedeném termínu k hodnocení v regionálním kole. Díla odevzdaná po tomto termínu již nebudou hodnocena.

Regionálních kol je šest a jsou rozdělena dle působnosti jednotlivých společností - ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUASERVIS Rychnov nad Kněžnou.

Vítěze regionálního kola vybere odborná porota, sestavená pořadatelem soutěže. Tři nejlépe hodnocená díla z každého regionálního kola postupují do republikového finále.

Vítěze republikového kola vybere odborná porota sestavená pořadatelem soutěže. Ceny republikového kola soutěže:

  1. místo 50 000 Kč
  2. místo 25 000 Kč
  3. místo 15 000 Kč

Rozhodnutí odborné poroty je konečné a neměnné, není proti němu odvolání. Na poskytnutí výhry není právní nárok.

Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez náhrady.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.doodpadu.cz, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 19. listopadu 2016