Pravidla soutěže

Pravidla soutěže  „Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Energie AG Bohemia s.r.o. (se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2;  Pobočka České Budějovice: Mánesova 40/4  370 80 České Budějovice) a její dceřiné společnosti ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim, AQUASERVIS Rychnov nad Kněžnou a VODOSPOL v Klatovech.

Platnost a harmonogram soutěže

Soutěž je zahájena jejím vyhlášením na webových stránkách www.doodpadu.cz a to k 19. 11. 2018. Termín pro přihlášení do soutěže je 16. 12. 2018. Termín odevzdání prací vyprší 17. 2. 2019 ve 00.00 hodin. O výsledcích soutěže budou účastníci informování prostřednictvím webových stránek www.doodpadu.cz a to nejpozději do 31. 3. 2019.

Účastníci soutěže

Soutěž je určena výhradně pro třídní kolektivy 1. až 3. ročníku všech typů středních škol, u osmiletých gymnázií pro studenty kvinty až septimy.

Třídní kolektivy jako účastníci soutěže svým přihlášením do soutěže poskytují organizátorovi výslovný souhlas s použitím osobních údajů ve formuláři uvedených za každého jednotlivého člena třídního kolektivu, a to po dobu trvání soutěže, za účelem evidence účastníků a možnosti jejich kontaktování jako výherce.

U účastníků mladších 16ti let je souhlas s použitím osobních údajů povinen za účastníka poskytnout jeho zákonný zástupce. Organizátor si vyhrazuje právo žádat po účastníkovi mladším 16ti let prokázání souhlasu jeho zákonného zástupce. Neprokáže-li jej, bude celý kolektiv ze soutěže vyřazen.

Organizátor osobní údaje účastníků, kteří soutěž nevyhrají, vymaže nejpozději do jednoho týdne od ukončení soutěže.

Členové třídního kolektivu, který se umístí na prvních třech místech soutěže, svým přihlášením do soutěže výslovně udělují souhlas se zpracováním údajů o vítězném kolektivu spočívajících v označení třídy a školy a dále osobní údaje členů třídního kolektivu spočívající zejm. ve jméně a příjmení, emailové adrese a telefonním čísle, a to do doby odvolání souhlasu s jejich použitím, nejméně však po dobu tří let. Organizátor je oprávněn tyto osobní údaje účastníků zpracovávat za účelem uvádění označení kolektivu jako autora daného díla, a to spolu s jeho dílem i bez díla, při propagaci.

Třídní kolektiv souhlasí svým přihlášením do soutěže s tím, že pokud se umístí na prvních třech místech je organizátor oprávněn pořizovat fotografie nebo videozáznamy z předávání cen kolektivu a tyto obrazové záznamy je oprávněn organizátor oprávněn používat při propagaci organizátora.

Osobní údaje bude zpracovávat pouze organizátor a nebude je předávat třetí osobě ani do zahraničí.

Organizátor vystupuje při zpracování osobních údajů při pořádání soutěže v postavení společného správce osobních údajů. Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu (informace o zpracování osobních údajů), který je dostupný na webových stránkách www.doodpadu.cz

Pokud je dílo vytvořené kolektivem obrazovým záznamem (fotografií nebo videem) a účinkují-li v něm fyzické osoby, pak za zpracování osobních údajů těchto osob nese odpovědnost kolektiv jako správce osobních údajů, a to včetně zajištění souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů. Kolektiv taktéž nese odpovědnost za dodržení autorských práv.

Pravidla soutěže

Zadání

Podmínky

Každý třídní kolektiv může dodat pouze jednu práci a musí si vybrat jeden z výše uvedených způsobů provedení.

Účastníci odpovídají za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele.

Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit a odstranit jeho dílo ze soutěže.

Účastník soutěže odevzdáním své práce souhlasí s tím, že jeho dílo může pořadatel soutěže užívat k vlastní propagaci a bezplatně převádí výkon autorských práv na pořadatele soutěže a to teritoriálně a časově neomezeně. Pořadatel soutěže je oprávněn dílo užívat samostatně i ve spojení s jinými, v původní nebo pozměněné podobě, všemi způsoby užití včetně jeho šíření.

Způsob odevzdání

Pouze elektronickou formou. Účastníci soutěže svou práci nahrají v požadovaném formátu na www.doodpadu.cz.

Parametry pro odevzdávané práce jsou tyto: jpeg s minimálním rozlišením 300 dpi. 

Výhra a podmínky pro její získání

Vítězným dílem je to, které bude vybráno porotou soutěže.

Vítěze republikového kola vybere odborná porota sestavená pořadatelem soutěže. Ceny republikového kola soutěže:

  1. místo 50 000 Kč
  2. místo 25 000 Kč
  3. místo 15 000 Kč

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník, případně jeho zákonný zástupce, svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.