Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky užívání portálu a nakládání s osobními údaji

 1. Vlastníkem a provozovatelem webových stránek doodpadu.cz je společnost ENERGIE AG Bohemia s.r.o., IČO 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 216581.
 1. Uživatel webových stránek, který se chce zúčastnit soutěže, získat bezplatně výukové materiály nebo objednat výukové hodiny je povinen zřídit si přístupový účet (tzv. registrace).
 1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito podmínkami užívání portálu a nakládání s osobními údaji. Bez potvrzení o seznámení se s těmito podmínkami a souhlasu se zpracováním osobních údajů předaných uživatelem není možné dokončit registraci a zřídit přístupový účet. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud uživatel nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, je oprávněn využívat pouze ty služby webových stránek, k nimž není potřeba registrace.
 1. Při zřízení přístupového účtu je uživatel povinen uvést tyto údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, název školy, adresa školy a označení ročníku.
 1. Uživatel je povinen při vyplnění registračního formuláře uvést pouze své údaje, údaje nijak nezkreslovat, uvést je úplné a všechny.
 1. Údaje uváděné uživatelem při registraci mohou jednotlivě nebo i ve spojení být osobními údaji, s nimiž je nakládání chráněno zákonem.
 1. Osobní údaje bude zpracovávat vlastník webových stránek, spol. ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. (také jen „správce“) popř. bude o zpracování osobních údajů provádět na základě smlouvy:
 • ČEVAK a.s., IČO 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657,
 • Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČO 46356975, se sídlem Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 2378,
 • VODOS s.r.o., IČO 47538457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 18281,
 • Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2471,
 • AQUA SERVIS, a.s., IČO 609140706, se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 1114,
 • VHOS, a.s., IČO 48172901, se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 965,

(dále společně nazývány jen „zpracovatel“).

 1. U uživatelů mladších 15 let je souhlas s použitím osobních údajů povinen za účastníka poskytnout jeho zákonný zástupce. Správce nebo zpracovatel si vyhrazuje právo žádat po uživateli mladším 15 let prokázání souhlasu jeho zákonného zástupce.
 1. Osobní údaje budou správcem zpracovány za účelem jejich použití pro identifikaci účastníka případné soutěže a kontaktování těchto osob v rámci účasti v soutěži (předání případné výhry atp.), identifikaci osob a školských zařízení využívajících služby portálu, kontaktování těchto osob za účelem nabídky dalších služeb v dané oblasti, jíž se webové stránky zabývají.
 1. Osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou bude udělen souhlas k jejich použití.
 1. Osobní údaje uživatele, který vyhraje soutěž, do které se přihlásil, spočívající ve jméně a příjmení je správce oprávněn uchovávat po dobu trvání souhlasu s jejich použitím z důvodu jejich možného použití při propagaci, k čemuž uživatel souhlasem s podmínkami soutěže dává svůj výslovný souhlas.
 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat správce o informaci o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, o opravu jeho osobních údajů nebo provedení jakékoli jejich úpravy v případě změny jeho osobních poměrů.
 1. Uživatel je oprávněn požádat správce o vysvětlení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života a požadovat, aby správce takovýto stav odstranil, zejm. se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 1. Správce je povinen neprodleně závadný stav odstranit a je-li to možné informovat uživatele o odstranění závadného stavu.
 1. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Uživatel tak musí učinit písemně např. na emailovou adresu správce. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, správce zruší přístupový účet uživatele.

V Českých Budějovicích dne 2. 9. 2016